Menu  
  :: Home
:: Over Lautechmo
:: Bookmark

:: Links

 
  Advertentie  
 

 
   
  Tuin  
   
   
  Montage  
   
  Werkbladen Info  
 

:: Corian
:: Kunststof
:: Massief hout
:: Natuursteen

:: Quadralite
:: Meer

 
  Interieur  
  :: Raambekleding
:: Badkamer
:: Stoelen
 
 

 
  Links  
  :: Aanbieding en info
:: Jacuzzi Huren vanaf €59 p.d.
:: Hier Vinden
:: Kasten Hier Vinden
:: Auto Hier Vinden
:: Vakantie Hier Vinden
:: Navigatie
:: Vakantie
:: Audio en Video
 


 

 
 

 
 
 
Voorwaarden


1. Algemeen
1.1. In deze algemene voorwaarden (Shop versie) wordt Lautechmo V.O.F., gevestigd te Zaandam, aangeduid als Lautechmo en haar contractspartner als afnemer.

1.2. Deze algemene voorwaarden (Shop versie) zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met Lautechmo.

1.3. Naast deze algemene voorwaarden (Shop versie) kan Lautechmo zijn algemene voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. Deze algemene voorwaarden (Shop versie) maken deel uit de algemene voorwaarden.

1.4. Een afnemer, die volgens deze algemene voorwaarden (Shop versie) Lautechmo heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, fax of e-mail op te geven orders of aangegane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden (Shop versie) akkoord te zijn gegaan.

2. Offertes
2.1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

2.2. De prijscouranten en prijsvermeldingen van Lautechmo zijn geen offerte.

3. Totstandkoming van de overeenkomst
3.1. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatieopdracht van Lautechmo op haalbaarheid is beoordeeld. Lautechmo heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht.

4. Afmetingen en afbeeldingen
4.1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten, folders en Internet, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

4.2. Alle door of in opdracht van Lautechmo gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van Lautechmo en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd of op enigerlei wijze worden gebruikt.

5. Prijzen
5.1. De goederen van Lautechmo worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling.

5.2. De diensten van Lautechmo worden verricht tegen de prijs die Lautechmo van tevoren met afnemer heeft afgesproken of aan afnemer heeft geoffreerd.

5.3. Indien er geen afspraak tussen Lautechmo en afnemer is gemaakt voor het verrichtten van de diensten dan calculeert Lautechmo ter plaatsen, voor aanvang van de werkzaamheden, op de door haar gebruikelijke wijze de prijs van deze werkzaamheden en te gebruiken materialen.

5.4. Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend- en/of administratiekosten in rekening worden gebracht. De kosten voor verzending per expresse komen alleen voor rekening van de afnemer wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.

6. Verzending/aflevering
6.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Lautechmo de wijze van verzending. In geval Lautechmo de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de goederen voor risico van Lautechmo. De afnemer draagt het risico van de goederen van het ogenblik af waarop de goederen aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

6.2. De afnemer is gehouden bij aflevering de goederen in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de goederen voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen.

6.3. In geval de afnemer ondanks sommatie daartoe de goederen binnen drie maanden nadien niet heeft afgehaald van de door Lautechmo op te geven opslagplaats, heeft Lautechmo het recht om de goederen naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst te verhalen al het geen zij van de afnemer te vorderen heeft, onverminderd de aan Lautechmo toekomende rechten.

7. Leveringstermijnen
7.1. De levertermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van Lautechmo.

7.2. Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.

7.3. De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat Lautechmo na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij Lautechmo een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.

7.4. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Lautechmo. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Lautechmo of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Als dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

8. Betaling
8.1. Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te geschieden bij de feitelijke aflevering van de goederen of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval Lautechmo een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.2. Voor maatwerk zoals werkbladen, rugwanden, tafelbladen e.d. evenals de daarbij meegeleverde goederen verlangt Lautechmo een vooruitbetaling van 50% van het bestelde. De resterende 50% dient de afnemer direct bij aflevering te betalen.

8.3. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8.4. Indien de afnemer de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Lautechmo verschuldigd van 1,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.

8.5. Indien de afnemer het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en Lautechmo tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de afnemer gehouden aan Lautechmo te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten in overeenstemming met het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van € 110 per factuur.

8.6. Niet tijdige betaling geeft Lautechmo het recht haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.

8.7. Lautechmo is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Lautechmo te verrichten prestaties, een en ander op een door Lautechmo aan te geven wijze.

8.8. Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.

8.9. In de behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

8.10. Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als betaling na hun inlossing.

9. Eigendomsvoorbehoud
9.1. De eigendom van de geleverde goederen wordt door Lautechmo uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.

9.2. Het staat de afnemer niet vrij zonder schriftelijke toestemming van Lautechmo de goederen voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren.

9.3. De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Lautechmo de goederen aan Lautechmo ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan Lautechmo of aan de door Lautechmo aan te wijzen personen, de plaats waar de goederen zich bevinden, te betreden ten einde de goederen mee te nemen.

9.4. Lautechmo verschaft in overeenstemming met het gestelde onder 9.1. aan de afnemer het eigendom van de genoemde goederen op het moment dat de afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van Lautechmo ten behoeve van andere aanspraken die Lautechmo op de afnemer heeft. De afnemer zal op eerste verzoek van Lautechmo zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

9.5. Goederen of onderdelen daarvan, die als gevolg van een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van Lautechmo tot volledige voldoening van al hetgeen Lautechmo van de afnemer te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.

10. Reclames
10.1. Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de goederen c.q. facturen, danwel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de goederen ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Lautechmo kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Lautechmo geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de goederen c.q. facturen als juist erkent.

10.2. Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

10.3. Indien een reclame door Lautechmo gegrond wordt bevonden, heeft Lautechmo het recht te harer keuze:
A: de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
B: het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen goederen of onderdelen aan Lautechmo worden afgegeven;
C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

10.4. De afnemer dient in een voorkomend geval Lautechmo onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.

10.5. Eventuele terugzending van goederen aan of van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. Lautechmo aanvaardt teruggezonden goederen slechts indien en voorzover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze goederen aan het door Lautechmo op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Lautechmo deze goederen aan de afnemer afleverde.

11. Garantie
11.1. Lautechmo staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde goederen, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

11.2. De fabrieksgarantie op geleverde goederen gaan boven de garantie van Lautechmo.

11.3. Op geleverde goederen wordt 1 jaar garantie verleend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend.

11.4. Lautechmo verleent uitdrukkelijk geen garantie, t.a.v. het opzwellen van spaanplaat dele zoals spaanplaat- werkbladen, meubelplaat, plinten e.d.

11.5. Indien de afnemer aan Lautechmo een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven goederen niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde goederen ten behoeve van Lautechmo. De afnemer zal alsdan Lautechmo vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze goederen.

11.6. Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Lautechmo verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voorzover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van Lautechmo zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.

11.7. Op verbruiksgoederen geeft Lautechmo geen garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.

11.8. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende goederen voor eigen rekening en risico af te leveren op het door Lautechmo op te geven adres.

11.9. Voor goederen met een door andere dan Lautechmo bijgevoegd garantiebewijs geldt, voorzover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.

11.10. De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
A. indien de afnemer wijzigingen aan de goederen heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Lautechmo zijn verricht.
B. bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
C. indien de goederen niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
D. indien de afnemer de goederen op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
E. indien de afnemer de goederen heeft verwaarloosd
F. indien de goederen wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.

12. Aansprakelijkheidsbeperking
12.1. Lautechmo, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

12.2. Onverminderd het vorenstaande is Lautechmo in ieder geval nimmer aansprakelijk:
A. indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderzins onvakkundig gebruikt;
B. voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan.
C. voor schade in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 13.
D. voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.
E. wegens niet, of niet tijdige levering;
F. voor de eigendommen van derden welke zich terzake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in de bedrijfsruimte van Lautechmo bevinden.
G. veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;

12.3. Indien Lautechmo in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Lautechmo slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

12.4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Lautechmo nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.

12.5. De afnemer zal Lautechmo vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Lautechmo.

13. Niet-toerekenbare tekortkomingen
13.1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door Lautechmo niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan Lautechmo niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor Lautechmo als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).

13.2. Onder omstandigheden als bedoeld onder 13.1. vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Lautechmo evenals hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Lautechmo redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.

13.3. Lautechmo heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Lautechmo is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Lautechmo gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Lautechmo behoudt het recht op betaling van het al verrichte werk en de gemaakte kosten.

13.4. Lautechmo heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

14. Ontbinding
14.1. Indien de afnemer zijn verplichtingen ten opzichte van Lautechmo niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, evenals indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelenstelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, goederen of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Lautechmo te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

14.2. In gevallen onder 1 genoemde, heeft Lautechmo het recht, zonder enige ingebrekestelling, van haar kant de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

14.3. Lautechmo is te allen tijde bevoegd als dan schadevergoeding van de afnemer te vorderen, evenals de geleverde goederen terug te nemen.

14.4. In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Lautechmo schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

14.5. De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.

14.6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaan maken van reeds door Lautechmo verrichte prestaties, en heeft Lautechmo onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

15. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
15.1. Geschillen, welke onverhoopt mochten ontstaan tussen Lautechmo en afnemers c.q. opdrachtgevers en ons, zullen te onzer keuzen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Zaandam dan wel de bevoegde rechter van de plaats waar de afnemer c.q. opdrachtgever domicilie heeft, behoudens uiteraard het dwingende recht der wet.

 
 
  Contact  
  :: Contact
::
Privacy
:: Voorwaarden
  Google  
 
 
  Advertentie  
  :: Hier uw Advertentie?